Thánh Lễ
Thứ Hai - Thứ Tư
6:00 pm: Lần hạt Mân Côi 
6:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu
6:00 pm: Chầu Thánh Thể 
6:30 pm: Thánh lễ

Thứ Bảy
8:00 am: Thánh lễ 
5:15 pm:  Chầu Thánh Thể 
6:00 pm:  Thánh lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật
9:15 am:  Chầu Thánh Thể
10:00 am: Thánh lễ I
12:30 pm: Thánh lễ II
Giải Tội
Thứ Hai-Thứ Sáu
6:00 - 6:30 pm

Thứ Bảy
5:15 - 5:45 pm

Chúa Nhật
9:15 - 9:45 am
Rửa Tội
Trong Thánh Lễ 6:00PM (Thứ Bảy cuối tháng)
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng.  Khi có người lâm bệnh nặng, xin gọi cho cha xứ 972-237-1700 hoặc 504-812-6209
Hôn Nhân
Xin cha mẹ liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới, đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
12:00 pm - 4:45 pm

Mọi chi thiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)

Thân mời quý ông bà và các anh chị ra hội trường để giúp giáo xứ lau lá, gói bánh, và mời gọi thêm người cộng tác trong công việc làm bánh để gây quỹ cho Trung Tâm Sinh Hoạt GX Thánh Giuse.

Thứ Tư  -  1/18/2017

1. Lau Lá buổi sáng

2. ​Ngâm Đậu:  ​8:00Am -11:00AM

​3. Ngâm Gạo:  5:00PM - 7:00PM

4. Hấp Đậu: 6:00PM - 9:00PM

5. Ra Thịt & Ướp Thịt :  ​5:30PM - 9:00PM

​Thứ Năm -  1/19/2017- Mời gọi tất cả mọi người

1. ​Ngâm Đậu:  ​8:00Am -11:00AM

​2. ​Gói Bánh:  ​8:30Am - Until finish

  (300+ Bánh Tét, Bánh Chưng, và Bánh Chuối) 

3. Nấu Bánh: 4:00 PM  - Tới Sáng thứ Sáu

4. Ngâm Gạo:  5:00PM - 7:00PM

5. Hấp Đậu: 6:00PM - 9:00PM

6. Coi Bánh:  1​1:00​ PM - 6:00 Sáng thứ Sáu  ​

​Thứ Sáu  -  1/20/2017 - Mời gọi tất cả mọi người

1. ​Ngâm Đậu:  ​8:00Am -11:00AM

2. ​Gói Bánh:  ​8:30Am - Until finish

  (500+ Bánh Tét và Bánh Chưng) 

3. Nấu Bánh: 4:00 PM  - Tới Sáng thứ Bảy

4. Ngâm Gạo:  5:00PM - 7:00PM

5. Hấp Đậu: 6:00PM - 9:00PM

6. Coi Bánh:  1​1:00​ PM - 7:00 Sáng thứ Bảy

Thứ Bảy  -  1/21/2017 - Mời gọi tất cả mọi người

1. ​Gói Bánh:  ​8:30Am - Until finish

  (500+ Bánh Tét và Bánh Chưng) 

2. Nấu Bánh: 4:00 PM  - Tới Sáng thứ Chúa Nhật

3. Coi Bánh:  1​1:00​ PM - 7:00 Sáng Chúa Nhật

Giáo Xứ cần thêm người coi bánh trong những Đêm từ ​11:00pm to 7:00 sáng Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy .  Xin liên lạc điện thoại cho em: 469-831-3401, anh Bảo: 682-560-1557 hoặc anh Dương.

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Năm C
Thông Báo
Copyright © 2017 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com